שאלות ותשובות


הבהרה: תנאי הזכאות נקבעו באמות המידה לחלוקת כרטיסי מזון שפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים; במקרה של סתירה בין האמור בתשובות לבין אמות המידה – אמות המידה גוברות
1. שאלה: מי זכאי לקבל כרטיסי מזון?
תשובה:
הכללים מוגדרים באמות המידה שפרסם שר הפנים ומפורסמות באתר שכתובתו
2. שאלה: איך אני יודע אם אני זכאי לקבלת כרטיסי מזון?
תשובה:
הזכאות נבדקת על ידי הרשות המקומית ועל פי הנתונים האחרונים שהוגשו. גופים נופים שמעבירים מידע בדבר זכאות הם המוסד לביטוח לאומי והרשות לזכויות ניצולי שואה. ניתן לפנות למחלקת הארנונה ברשות המקומית אליה אתה שייך, למוקד העירוני או בהתאם לפרסומים של הרשות המקומית בנושא. במידה ופרטיך הועברו ונמצאת זכאי – תוכל לפנות לעמותת פתחון לב או לעמותת אשל חב"ד בהתאם לאזור המגורים שלך.
3. שאלה: היכן ניתן לברר מהם הקריטריונים לזכאות?
תשובה:
             הזכאות נבדקת על ידי הרשות המקומית אליה אתה שייך. הכללים מוגדרים באמות
             המידה שפרסם שר הפנים ומפורסמות באתר שכתובתו
4. מה קבוצות הזכאות?
תשובה:
הכרטיס מגיע לתושב באמצעות שליח ומיועד עבור הקבוצות הבאות:
(1) תושב מחזיק בנכס למגורים שזכאי להנחה בשיעור של 70% לפחות מסכום הארנונה הכללית שהוטלה בשנת 2023 לפי תקנה 2(א)(8)(א) לתקנות;
(2) תושב  אזרח ותיק הזכאי לגמלת הבטחת הכנסה המשולמת לפי חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980  (להלן – גמלת הבטחת הכנסה) בנוסף לאחת מקצבאות אלה: קצבת זקנה, קצבת שאירים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה;
(3) תושב הזכאי לדמי מזונות לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום) תשל״ב–1972  ובנוסף לגמלת הבטחת הכנסה;
(4) תושב הזכאי לגמלת הבטחת הכנסה;
(6) תושב העונה להגדרת "ניצול שואה נזקק" בסעיף 1 לחוק הטבות לניצולי
            שואה, התשס"ז-2007 ,
(7) תושב העונה המקבל גמלת הבטחת הכנסה, וכן אחד מאלה:
(1)תגמול חודשי לפי סעיף 4 לחוק נכי רדיפות הנאצים;
(2)גמלה המשולמת על ידי ממשלת גרמניה בשל רדיפות הנאצים
                        בהתאם לחוק הפדרלי לפיצויים (BEG);
(3)קצבה חודשית המשולמת על ידי מדינת חוץ אחרת בקשר עם
                        רדיפות הנאצים ועוזריהם".
5. שאלה: אם אני זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 70% ומעלה האם זה תנאי מספיק לקבלת כרטיסי מזון?
תשובה:
הנחה בארנונה בשיעור של 70% ומעלה אינה מהווה תנאי מספיק. מקור ההנחה צריך להיות לפי תקנה 2(א)(8)(א) לתקנות לשנת 2023 ועל בסיס ההכנסות לשנת 2022. כלומר, מי שזכאי להנחה בארנונה של 70% לפחות לפי מבחן ההכנסה.
6. שאלה: אם אני אזרח ותיק המקבל הבטחת הכנסה וזכאי להנחה בארנונה של 100%, האם זה תנאי מספיק לקבלת כרטיסי מזון?
תשובה:
כן. אזרח ותיק המקבל הבטחת הכנסה וזכאי להנחה בארנונה של 100%, לשנת 2023 זכאותו תועבר על ידי המוסד לביטוח לאומי.
7. מהו מחזיק בנכס?
תשובה:
מחזיק בנכס הוא מי שרשום ברשות המקומית כזה שחייב בתשלומי הארנונה בגין הנכס שבו הוא מתגורר.
8. במידה ואני לא מחזיק בנכס וכלל לא נדרש בתשלום ארנונה – האם אני יכול להיות זכאי לקבלת כרטיסי מזון?
תשובה:
הזכאות לכרטיסי מזון לא נגזרת משאלת היותך מחזיק בנכס. גם אם אתה לא רשום כמחזיק בנכס ולא זכאי להנחה בארנונה אתה רשאי להגיש בקשה לרשות המקומית לבדיקת זכאותך.
9. שאלה: אני מעוניין להגיש בקשה לזכאות. היכן צריך להגיש את המסמכים ומה עלי להביא?
תשובה:
כל אדם רשאי להגיש בקשה וזו תיבחן ע"פ מבחן ההכנסה כפי שנקבע בתקנות הארנונה לקבלת זכאות בשיעור של 70% ומעלה לפי מבחן הכנסה. אפשרויות הגשת בקשה ייפתחו לציבור בתחילת חודש אוקטובר.
10. מה סכומי הזכאות?
תשובה:
 הזכאי ובן/בת זוגו –  300 ₪ לנפש.
 כל נפש נוספת במשק הבית – 225 ₪.
 הסכום המרבי למשק הבית –  2,400 ₪.
11. מתי יחולקו הכרטיסים למי שיימצא זכאי?
תשובה:
חלוקת הכרטיסים מצריכה קבלת הפרטים, בדיקת זכאות, אימות מול מרשם האוכלוסין, הנפקת הכרטיס ושילוח לביתו של הזכאי. פרק הזמן הממוצע עשוי להימשך שלושה שבועות ממועד קבלת הפרטים ע"י המוסד לביטוח לאומי, הרשות המקומית או הרשות לזכויות ניצולי שואה. אנו פועלים על מנת לנסות ולקצר כמה שיותר את לוח הזמנים עד להגעת הכרטיס לזכאי.
12. עד מתי ניתן להיכלל  ברשימת הזכאים לתלושי מזון?
תשובה:
ניתן להגיש טפסי באופן מקוון. טופס הגשה מקוון יעודכן לקראת מועד פתיחת הגשת הבקשות לציבור. פרטים שיועברו לרשות המקומית עד לתאריך 22 באוקטובר ייבדקו ופרטי אלו שיימצאו זכאים יועברו לעמותות לטובת המשך טיפול והנפקת תווי המזון.
13. שאלה: עד מתי ניתן להגיש בקשות לזכאות?
תשובה:
יש לעקוב אחר הפרסומים מטעם הרשות המקומית. בכל מקרה לא ניתן יהיה להגיש בקשות לרשות המקומית לאחר התאריך 22/10/2023.
14. אני רשום בתעודת הזהות בעיר אחת אבל מתגורר בעיר אחרת. לאן אני צריך לפנות לקבלת כרטיסי המזון?
תשובה:
הגשת בקשה נעשית על פי הרישום העדכני במרשם האוכלוסין. במידה ולא עדכנת את כתובתך עליך לפנות לרשות המקומית שבה אתה רשום כתושב. באפשרותך לעדכן כתובת בהתאם להנחיות משרד הפנים. לידיעתך הליך עדכון כתובת לא מחייב הגעה פיזית לאחת מלשכות רשות האוכלוסין ויכול להיעשות באופן מקוון.
15. כיצד נקבע מה גובה תוו המזון שאקבל?
תשובה:
הסכום שיוטען בתווי המזון מוגדר לפי סוג הזכאות שלך.
(א) זכאות לפי הנחה לפי מבחן הכנסה בארנונה (בין אם על פי פרטים שהועברו ע"י הרשות המקומית מתוקף היותך מחזיק בנכס או לאור זכאות שנמצאה לאחר הגשת בקשה לקבלת תווי מזון לפי מבחן ההכנסה): זכאי לפי סעיף 2(א)(1) או סעיף 2(א)(6) לאמות המידה יהיה זכאי לתווי מזון בגובה 300 שקלים חדשים וכן 300 שקלים חדשים עבור בן זוגו המתגורר איתו בדירה ו-225 שקלים חדשים בעבור כל אדם נוסף המתגורר איתו בדירה; מספר המתגוררים עם הזכאי בדירה ייקבע לפי הרישום ברשות המקומית לעניין הזכאות לפי התקנות, או לפי טופס הבקשה שהוגש בהתאם לסעיף 3, לפי העניין; על אף האמור, גובה הזכאות לזכאי בעבורו ובעבור המתגוררים איתו בדירה לא יעלה על 2,400 שקלים חדשים.
(ב) זכאות לפי הנחה לפי אזרח ותיק הזכאי לגמלת הבטחת הכנסה המשולמת לפי חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980  (להלן – גמלת הבטחת הכנסה) בנוסף לאחת מקצבאות אלה: קצבת זקנה, קצבת שאירים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה:  זכאי לפי סעיף 2(א)(2) יהיה זכאי לתווי מזון בגובה 300 שקלים חדשים וכן 300 שקלים חדשים עבור בן זוגו אשר על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי מתגורר איתו בדירה.
(ג) זכאות לפי דמי מזונות לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום) תשל״ב–1972  ובנוסף לגמלת הבטחת הכנסה: זכאי לפי סעיף 2(א)(3) יהיה זכאי לתווי מזון בגובה 300 שקלים חדשים וכן 300 שקלים עבור בן זוגו אשר על פי נתוני המוסד למוסד לביטוח לאומי מתגורר איתו בדירה, ככל שאינו בן הזוג אשר חב בתשלומי המזונות ואינו משלם את תשלומי המזונות, וכן 225 שקלים חדשים לילד עד גיל 18 אשר מתגורר עמו בדירה וזאת עד לשני ילדים וככל שנכללו במבחן ההכנסה לצורך קביעת זכאותו לגמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.
(ד) זכאות לפי גמלת הבטחת הכנסה:  זכאי לפי סעיף 2(א)(4) יהיה זכאי לתווי מזון בגובה 150 שקלים חדשים וכן  150 שקלים חדשים עבור בן זוגו אשר על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי מתגורר איתו בדירה וכן 112.5 שקלים חדשים לילד עד גיל 18 אשר מתגורר עמו בדירה וזאת עד לשני ילדים וככל שנכללו במבחן ההכנסה לצורך קביעת זכאותו לגמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.
(ה) זכאות מתוקף היותו "ניצול שואה נזקק": זכאי לפי סעיף 2(א)(5) יהיה זכאי לתווי מזון בגובה 300 שקלים חדשים וכן 300 שקלים חדשים עבור בן זוגו אשר מתגורר איתו בדירה; לגבי מי שהינו עונה לסעיף (א) להגדרת "ניצול  שואה נזקק" – הזכאות לבן זוג כאמור תיקבע על פי נתונים שיימסרו למשרד הפנים על ידי הרשות לזכויות ניצול השואה, ולגבי מי שהינו עונה לסעיף (ב) להגדרת "ניצול שואה נזקק" – הזכאות לבן הזוג תיקבע בהתאם לנתונים שיימסרו למשרד הפנים על ידי המוסד לביטוח לאומי.
16. האם כל אחת מהנפשות במשק הבית מקבל כרטיס נפרד?
תשובה:
לא. הכרטיס שיתקבל עבור משק בית יכלול סכום זכאות שמשקלל את נתוני הזכאות כפי שפורטו בסעיף הקודם.
17. האם משק בית שזכאי, מקבל כרטיס אחד או יותר?
תשובה:
תלוי בסכום הזכאות. במידה וסכום הזכאות עולה על סכום של 1,000 ₪ יתקבלו עד שלושה כרטיסים היות והמגבלה הינה 2,400 ₪. לנוחיות המשתמשים ההעדפה היא לשלוח כרטיס אחד ולהטעין אותו עם גמר השימוש. ההטענה מתבצעת מרחוק ולא מצריכה פעילות כלשהי מצד הזכאי.
18. האם קיימת מגבלה לסכום בכל פעימה?
תשובה:
כן. הסכום מוגבל בכל אחת מהפעימות עד לסכום של 2,400 ₪ למשק בית.
19. כמה פעימות מתוכננות?
תשובה:
לשנת 2023 מתוכננת פעימה אחת בלבד.
20. קיבלתי כרטיס בפעימה הראשונה. מה עליי לעשות כדי להטעין את הכרטיס גם בפעימות הבאות?
תשובה:
במידה וקיבלת כרטיס מזון, אין צורך לפנות לרשות המקומית פעם נוספת. פרטי הזכאות נשמרים והכרטיס נטען באופן אוטומטי אך מחייב שימוש בכרטיס באופן שיאפשר הטענה מחודשת.
21. קיבלתי כרטיס מזון אך לא הספקתי להשתמש בו, כיצד אקבל כרטיסים נוספים?
תשובה:
חלוקת הכרטיסים מתבצעת פעם אחת בלבד. לא יבוצע משלוח של כרטיסים נוספים. הטענת הכרטיסים נעשית מרחוק ובכפוף לכך שבוצע שימוש בכרטיסים. כרטיס שהוטען בסכום של 1,000 ₪ ולא נעשה בו שימוש לא ניתן לטעון אותו בסכום נוסף.
22. כיצד אני יכול לדעת כמה יתרה יש לי בכרטיס?
תשובה:
יש להיכנס לאתר הזכאים ולעקוב אחר ההנחיות.
23. פניתי לרשות המקומית ולא הצלחתי לקבל תשובה. למי אני יכול לפנות?
תשובה:
הרשות המקומית היא הגורם האחראי על בדיקת הזכאות רק בבדיקה לפי הנחה לפי מבחן הכנסה בארנונה. ניתן לפנות למחלקת הארנונה ברשות המקומית אליה אתה שייך, למוקד העירוני או בהתאם לפרסומים של הרשות המקומית בנושא. גופים נוספים שמעבירים פרטי זכאות הם המוסד לביטוח לאומי והרשות לזכויות ניצולי שואה.
24. האם אפשר לפנות ישירות למשרד הפנים על מנת לקבל את כרטיסי המזון?
תשובה:
לא. במידה ואתה רשום כתושב באחת הרשויות המקומיות עליך לפנות לרשות המקומית בה אתה רשום כתושב לפי הנתונים במרשם האוכלוסין (הנתונים המופיעים בספח תעודת הזהות). משרד הפנים אינו מבצע את הליך הבדיקה, אלא רק לגבי מי שאינו רשום כתושב של אף רשות לפי מרשם האוכלוסין. מדובר על תושבי שטחים גליליים. אם רשומה בתעודת הזהות שלך רשות מקומית – אתה לא זכאי לפנות למשרד הפנים. בכל מקרה הפנייה למשרד הפנים תיעשה ע"פ הנחיות שיפורסמו בנפרד.
25. אני לא רשום באף אחת מהרשויות המקומיות. למי לפנות במשרד הפנים?
תשובה:
כללי ההגשה למשרד הפנים יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים. יש לעקוב אחר הפרסומים. אין להעביר בקשות למשרד הפנים שלא באמצעות ההנחיות בפרסומים. בקשות אלו לא יקבלו מענה ולא יטופלו.
26. הודיעו לי שאני זכאי לקבלת כרטיסי מזון אבל לא קיבלתי שום דבר. למי אני צריך לפנות?
תשובה:
עליך לפנות למוקד הטלפוני של העמותה שמטפלת ברשות המקומית אליה אתה שייך.
27. קיבלתי הודעה מהרשות המקומית על זכאותי, אך הפרטים האישיים המופיעים בהודעה אינם תקינים.
תשובה:
על מנת לעדכן את פרטיך האישיים יש לפנות למחלקת הארנונה ברשות המקומית אליה אתה שייך, למוקד העירוני או בהתאם לפרסומים של הרשות המקומית בנושא.
28. איך אני יודע באילו נקודות מכירה ניתן לממש את כרטיסי המזון?
תשובה:
הכרטיס באמצעותו תוכל לממש את זכאותך יגיע במעטפה עם שליח ובתוך המעטפה תקבל רשימה של כלל נקודות המכירה בהם תוכל לממש את זכאותך לרכישת מזון. הרשימה מופיעה גם בכתובת הבאה:
29. יש פרסום של המידע בשפות נוספות?
תשובה:
באתר משרד הפנים יש פרסום של אמות המידה לזכאות ברוסית ובערבית. כמו כן במוקדים של העמותות יש אפשרות לקבל סיוע בשפה המבוקשת ובשפות נוספות כגון אמהרית.
30. הגעתי לאחת מנקודות המכירה שמפורסמות באתר ונאמר לי שהם לא מכבדים את התו. מה עלי לעשות?
תשובה:
אנו מתנצלים על אי הנוחות שנגרמה לך. יש לפעול בהתאם לרשימה העדכנית. במקרה שפעלת על פי הפרסום יש לפנות לעמותה הרלוונטית על מנת לבדוק את המקרה. בכל אופן יש מעל 1,500 נקודות מכירה ברחבי הארץ.
31. התקשרתי למוקד שירות הלקוחות המפורסם ולא נעניתי כלל. נראה שהמוקד אינו זמין לשאלות של לקוחות. מה לעשות?
תשובה:
ייתכן עומס בפניות ועדיין יש אפשרות להשאיר הודעה או להעביר הודעה בווטסאפ או בדרכים אחרות.
32. איבדתי את כרטיס המזון – מה עלי לעשות?
תשובה:
עליך לפנות לעמותה הרלוונטית בנדון ויונפק עבורך כרטיס חדש. הכרטיס שאבד ייחסם ובהתאם ליתרה העדכנית שבו – תועבר לכרטיס החדש. הזכאות לכרטיס חלופי היא רק לפי היתרה הקיימת בכרטיס במועד ההודעה.
33. מה ההנחיות לשפעול כרטיס?
תשובה:
שפעול הכרטיס מתבצע בהתאם לפנייה לטלפון ייעודי שמאפשר את שפעול הכרטיס. אין צורך לשפעל יותר מפעם אחת. פעילות שפעול שתחזור על עצמה עשויה להביא לחסימת הכרטיס.
34. כיצד אני יכול לדעת מהי היתרה לניצול בכרטיס?
תשובה:
לצורך בירור יתרה עדכנית בכרטיס, ניתן להתקשר למוקד הרלוונטי של העמותה  עם מספר הזהות של הזכאי ומספר הכרטיס
35. השליח דרש לצלם את תעודת הזהות שלי, אני לא מוכן. הוא לא נתן לי כרטיס. מה עושים?
תשובה:
הליך הזיהוי נועד לוודא שאתה אכן זכאי לכרטיס והכרטיס מועבר למי שהוגדר כזכאי לו. השליח יצטרך לוודא שאתה האדם הנכון לקבלת הכרטיס. באפשרותך לסרב לצילום תעודת הזהות אך פרטים יילקחו ממך על מנת להוכיח שהמסירה בוצעה בהצלחה.
36. אני זכאי לכרטיס. בעירייה אמרו לי שאני אכנס לרשימה אבל לא קבלתי הודעה שאני זכאי, אחי ברחובות כבר קבל את הכרטיס. מה עושים?
תשובה:
מחייגים למוקד העמותה – ככל שלא מופיעים שם ממתינים עוד שבועיים. יש לזכור שהליך הבדיקה עשוי להימשך זמן ומחייב סבלנות. ניתן לפנות לעמותה גם בווטסאפ.
37. יש לי תינוק חדש האם אקבל גם עליו כסף?
תשובה:
ככל שמספר הנפשות מעודכן ברישומי הרשות המקומית / הביטוח הלאומי. הזכאות נבחנת לפי 1 באוגוסט 2023.
38. אני לא בבית כי אני אצל הבת שלי, איך אקבל את הכרטיס?
תשובה:
הכרטיס יכול להימסר לך או לבגיר מעל גיל 16 בעל תעודה מזהה מטעמך.
39. אני לא יכול להיות בבית במועד שהשליח יגיע כי יש לי תור לרופא. מה עושים?
תשובה:
ניתן לתאם מועד שליחות חלופי ובכל מקרה במידה ולא הצליחו לשלח לך, ייעשו עוד שני ניסיונות תיאום ושילוח מולך
40. קבלתי את הכרטיס אבל הוא ריק? מה עושים ?
תשובה:
ניתן לברר זאת מול מוקד העמותות, שם יש תיעוד. הכרטיס ריק ולא מוטען בכסף. על מנת לשפעל את הכרטיס ולאפשר הטענה של כסף יש לפעול מול המערכת האוטומטית או מול המוקד על מנת לעבור הליך זיהוי שיוודא שהמחזיק בכרטיס הוא אכן הזכאי.
41. עד מתי הכרטיס בתוקף?
תשובה:
הכרטיס בתוקף לתקופה של 5 שנים מיום הנפקתו.
42. ערערתי על הזכאות ואמרו לי  רק לפני יומיים שחסרים מסמכים והגשתי אותם היום  והרשות המקומית אומרת שעבר הזמן? מה עושים?
תשובה:
הגשת בקשות אפשרית בין התאריכים 1 באוקטובר עד 22 באוקטובר. שימו לב שיש לכם את המסמכים הנדרשים להגשת בקשה.
43. אני לא מוגדר כתושב ישראל – אני תושב חוץ ויש ברשותי דרכון. האם אני זכאי לתווי מזון?
תשובה:
הזכאות הינה אך ורק למי שמוגדר כתושב כמשמעותו בסעיף 1(ב) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965  ואשר רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין לפי החוק האמור.
44. איך אני יודע לאיזו עמותה לפנות?
תשובה: לפי הרשות המקומית שאליה אתה שייך. את אתה יישוב במועצה אזורית נא בדוק לפי המועצה האזורית ולא לפי שם היישוב.
להלן רשימת רשויות מקומיות שבאחריות עמותת אשל חב"ד (לפי סדר א' ב'):
אבו גוש
אבן יהודה
אופקים
אורנית
אילת
אל קסום
אליכין
אלעד
אלפי מנשה
אלקנה
אפרתה
אריאל
אשדוד
אשכול
אשקלון
באר טוביה
באר יעקב
באר שבע
בית אל
בית אריה
בית דגן
בית שמש
ביתר עילית
בני עי"ש
בני שמעון
ברנר
ג'לג'וליה
גבעת זאב
גבעת שמואל
גדרה
גדרות
גוש עציון
גזר
גן יבנה
גן רוה
גני תקווה
דימונה
דרום השרון
הוד השרון
הערבה התיכונה
הר אדר
הר חברון
זמר
חבל אילות
חבל יבנה
חבל מודיעין
חוף אשקלון
חוף השרון
חורה
טייבה
טירה
יבנה
יהוד-מונוסון
יואב
ירוחם
ירושלים
כוכב יאיר צור יגאל
כסיפה
כפר ברא
כפר יונה
כפר סבא
כפר קאסם
לב השרון
להבים
לוד
לכיש
לקיה
מבשרת ציון
מגילות ים המלח
מודיעין-מכבים-רעות
מודיעין עילית
מזכרת בתיה
מטה בנימין
מטה יהודה
מיתר
מעלה אדומים
מעלה אפרים
מצפה רמון
מרחבים
נווה מדבר
נחל שורק
נס ציונה
נתיבות
נתניה
סביון
עומר
עמנואל
עמק חפר
ערבות הירדן
ערד
ערערה-בנגב
פרדסיה
פתח תקווה
צור הדסה
קדומים
קדימה-צורן
קלנסווה
קרית ארבע
קרית גת
קרית יערים
קרית מלאכי
קרית עקרון
קרני שומרון
ראש העין
ראשון לציון
רהט
רחובות
רמלה
רמת נגב
רעננה
שגב-שלום
שדות דן
שדות נגב
שדרות
שוהם
שומרון
שער הנגב
שער שומרון
שפיר
תל מונד
תל שבע
תמר
להלן רשימת רשויות מקומיות שבאחריות עמותת פתחון לב (לפי סדר א' ב'):
אבו סנאן
אום אל-פחם
אור יהודה
אור עקיבא
אזור
אכסאל
אל-בטוף
אלונה
אעבלין
באקה אל גרבייה
בוסתאן אל-מרג'
בועיינה-נוג'ידאת
בוקעאתא
ביר אל-מכסור
בית ג'ן
בית שאן
בני ברק
בנימינה-גבעת עדה
בסמ"ה
בסמת טבעון
בענה
בת ים
ג'דיידה-מכר
ג'ולס
ג'סר א-זרקא
ג'ש (גוש חלב)
ג'ת
גבעתיים
גולן
דאלית אל-כרמל
דבוריה
דייר אל-אסד
דייר חנא
הגלבוע
הגליל העליון
הגליל התחתון
הרצליה
זבולון
זכרון יעקב
זרזיר
חדרה
חולון
חוף הכרמל
חורפיש
חיפה
חצור הגלילית
חריש
טבריה
טובא-זנגריה
טורעאן
טירת כרמל
טמרה
יאנוח-ג'ת
יבנאל
יסוד המעלה
יפיע
יקנעם עילית
ירכא
כאבול
כאוכב אבו אל-היג'א
כסרא-סמיע
כעביה-טבאש-חג'אג'רה
כפר ורדים
כפר יאסיף
כפר כמא
כפר כנא
כפר מנדא
כפר קרע
כפר שמריהו
כפר תבור
כרמיאל
מבואות החרמון
מג'ד אל-כרום
מג'דל שמס
מגאר
מגדל
מגדל העמק
מגידו
מזרעה
מטה אשר
מטולה
מנשה
מסעדה
מעיליא
מעלה יוסף
מעלה עירון
מעלות-תרשיחא
מרום הגליל
משגב
משהד
נהריה
נוף הגליל
נחף
נצרת
נשר
סאג'ור
סח'נין
ע'ג'ר
עיילבון
עילוט
עין מאהל
עין קנייא
עכו
עמק הירדן
עמק המעיינות
עמק יזרעאל
עספיא
עפולה
עראבה
ערערה
פוריידיס
פסוטה
פקיעין (בוקייעה)
פרדס חנה-כרכור
צפת
קצרין
קרית אונו
קרית אתא
קרית ביאליק
קרית טבעון
קרית ים
קרית מוצקין
קרית שמונה
ראמה
ראש פינה
ריינה
רכסים
רמת גן
רמת השרון
רמת ישי
שבלי-אום אל ג'נם
שלומי
שעב
שפרעם
תל אביב-יפו

Bookmark the permalink.

Comments are closed.